Tegenspraak in het vooronderzoek

Dit boek vertrekt vanuit de vaststelling dat het zwaartepunt van een strafrechtelijk onderzoek veelal in het vooronderzoek ligt. De auteur gaat hierin na of de participatie van de verdachte door middel van tegenspraak opportuniteiten en bijzondere mogelijkheden biedt.
Auteur(s):
Tom Decaigny
boek | verschenen | 1e editie
oktober 2013 | xviii + 719 blz.

Hardback
€ 183,-


ISBN 9789400004368

Inhoud

Bekroond met de Fernand Collin-Prijs 2014

Dit boek vertrekt vanuit de vaststelling dat het zwaartepunt van een strafrechtelijk onderzoek veelal in het vooronderzoek ligt.
De auteur gaat hierin na of de participatie van de verdachte door middel van tegenspraak opportuniteiten en bijzondere mogelijkheden biedt. Uitdrukkelijk wordt hierbij niet alleen gerefereerd aan de belangen en grondrechten van de verdachte, maar tevens aan de kwaliteit van het strafproces. Daarbij worden ook verschillende voorstellen tot hervorming van het strafprocesrecht geformuleerd, met het oog op een lichtere en meer rationele rechtspleging.
Tegenspraak in het vooronderzoek heeft betrekking op het Belgische straf(proces)recht, maar besteedt de nodige aandacht aan de impact van de rechtspraak van het EHRM. In een eerste deel wordt het begrippenkader uitgewerkt en toegelicht. Het tweede deel gaat over de interne openbaarheid. In het derde deel worden vier cruciale toepassingen van tegenspraak in het vooronderzoek besproken, m.n. het verdachtenverhoor, het getuigenverhoor, het deskundigenonderzoek en de regeling van de rechtspleging. Tot slot worden omstandige conclusies en praktische aanbevelingen geformuleerd.

Inhoudsopgave

Inhoudstafel (p. 0)

Tom Decaigny

DEEL I. BEGRIPPENKADER

Hoofdstuk 1. Het inquisitoir en het adversair strafproces (p. 17)

Hoofdstuk 2. Een driedimensionale benadering van tegenspraak in het vooronderzoek (p. 53)

Hoofdstuk 3. Het recht op tegenspraak ten opzichte van andere rechten van verdediging (p. 93)

DEEL II. EEN NOODZAKELIJKE VOORWAARDE VOOR TEGENSPRAAK: INTERNE OPENBAARHEID

Hoofdstuk 4. De rechtspraak van het EHRM als kader voor de bespreking van de interne openbaarheid (p. 157)

Hoofdstuk 5. De interne openbaarheid naar Belgisch recht (p. 205)

Hoofdstuk 6. Status quaestionis van de interne openbaarheid naar Belgisch recht (p. 329)

DEEL III. VIER TOEPASSINGEN VAN TEGENSPRAAK IN HET VOORONDERZOEK

Hoofdstuk 7. Tegenspraak bij het verdachtenverhoor (p. 371)

Hoofdstuk 8. Het ondervragingsrecht ten aanzien van belastende getuigenverklaringen (p. 433)

Hoofdstuk 9. Tegenspraak bij het deskundigenonderzoek in het vooronderzoek (p. 495)

Hoofdstuk 10. Tegenspraak bij de regeling van de rechtspleging (p. 551)

Conclusies (p. 611)

Tom Decaigny

Annex : Onderzoeken door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (p. 673)

Tom Decaigny

Bibliografie (p. 687)

Tom Decaigny

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudstafel (p. 0)
Tom Decaigny
Bibliografie (p. 687)
Tom Decaigny