Juridische aspecten van het natuurbehoud en de landschapszorg

Met dit boek wordt in Vlaanderen en Nederland voor het eerst een overzicht geboden van het volledige natuurbehoudsrecht van België en Nederland, waarin onder meer een aantal nieuwe wetgevingen worden besproken (voor het Vlaamse Gewest: het Decreet natuurbehoud van eind 1997 en het Decreet landschappen van 1996 en hun uitvoeringsbesluiten; voor Nederland: de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet).

Auteur(s):
Geert Van Hoorick
boek | verschenen | 1e editie
april 2000 | 874 blz.

Paperback
€ 155,-


ISBN 9789050951241

Inhoud

Het huidige natuurbeleid en natuurbehoudsrecht hebben in toenemende mate een invloed op het sociaal-economisch leven. Kan de uitbreiding van een haven, waardoor een belangrijk fourageergebied voor vogels zou verloren gaan, worden tegengehouden? Is het geoorloofd dat een bedrijf zou worden ingeplant nabij een beschermd landschap of natuurmonument? Mogen poldergraslanden worden omgezet in akkers?

Met dit boek wordt in Vlaanderen en Nederland voor het eerst een overzicht geboden van het volledige natuurbehoudsrecht van België en Nederland, waarin onder meer een aantal nieuwe wetgevingen worden besproken (voor het Vlaamse Gewest: het Decreet natuurbehoud van eind 1997 en het Decreet landschappen van 1996 en hun uitvoeringsbesluiten; voor Nederland: de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet).

Tevens wordt de nodige aandacht geschonken aan de internationale en Europese wetgeving, zoals de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. De samenhang met het overige milieurecht (zoals de milieuvergunning) en het ruimtelijke-ordeningsrecht (zoals de bouwvergunning, het nieuw Decreet ruimtelijke ordening) wordt niet uit het oog verloren. Steeds worden ook de rechtspraak en de commentaren in de rechtsleer bij het onderzoek betrokken. De bestaande wetgeving wordt beschreven, geanalyseerd en getoetst op haar effectiviteit. Door middel van een vergelijking met een aantal andere landen (waaronder Duitsland en Groot-Brittannië), wordt een aanzet gegeven hoe een "ideale" natuurbehoudswetgeving kan worden opgebouwd.

Het boek is opgebouwd uit vier delen. In het eerste deel worden de achtergronden weergegeven. Ruime aandacht gaat naar de beleidsmatige aspecten en het ontstaan en de ontwikkeling van het natuurbeleid en het natuurbehoudsrecht. In het tweede deel wordt ingegaan op de besluitvorming en rechtsbescherming. Daarin wordt een hoofdstuk gewijd aan de verhouding tussen natuurbeleid en ruimtelijke ordening, land- en bosbouw en de bescherming van het eigendomsrecht. Het derde deel behandelt de algemene en gebiedsgerichte natuur- en landschapsbescherming, de soortenbescherming, en het beheer en de ontwikkeling van natuur- en landschap. Het vierde deel gaat in op de handhaving.

Het boek richt zich tot mensen in België en Nederland die beroepshalve met het natuurbehoudsrecht worden geconfronteerd (mensen werkzaam in de magistratuur, de advocatuur, het wetenschappelijk onderzoek, de beleidsvoorbereiding, het notariaat, adviesbureaus, administraties, onderwijs en vorming, milieuverenigingen, enz.), alsook tot de in het recht geïnteresseerde natuur- en landschapsbeschermer in het veld. Een ruime index verhoogt de praktische bruikbaarheid van het boek.


Inhoudsopgave

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.