Grensoverschrijdende mobiliteit van vennootschappen

Dit boek onderzoekt de grenzen waarbinnen bedrijven in Europa kunnen forum shoppen op vennootschapsrechtelijk, insolventierechtelijk en fiscaal vlak. Op minutieuze wijze worden daarbij het internationaal privaatrecht en de antimisbruikwetgeving van diverse EU-lidstaten geanalyseerd en getoetst op hun conformiteit met de Europeesrechtelijke vrijheid van vestiging.
Auteur(s):
Kristof Maresceau
Reeks:
Instituut Financieel Recht
Volume:
18
boek | verschenen | 1e editie
april 2014 | xxii + 544 blz.

Hardback
€ 172,-


ISBN 9789400004832


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Bekroond met de Pierre Coppens-Prijs 2014!
Dit boek onderzoekt de grenzen waarbinnen bedrijven in Europa kunnen forum shoppen op vennootschapsrechtelijk, insolventierechtelijk en fiscaal vlak. Op minutieuze wijze worden daarbij het internationaal privaatrecht en de antimisbruikwetgeving van diverse EU-lidstaten geanalyseerd en getoetst op hun conformiteit met de Europeesrechtelijke vrijheid van vestiging. Daarom is dit boek een echte aanrader voor iedere praktijkjurist die geconfronteerd wordt met de problematiek van recht op vrije vestiging en internationale zetelverplaatsing door vennootschappen (al dan niet aan de vooravond van hun insolventie).

Deze complexe materie wordt besproken in het licht van de regelgevende competitie die tussen de EU-lidstaten op vennootschapsrechtelijk vlak bestaat. Met de Verenigde Staten als vergelijkingspunt identificeert dit boek de merites en gevaren van een dergelijke competitie.
De auteur gaat na of regelgevende competitie een alternatief of aanvulling kan bieden voor de moeizame harmonisering van het vennootschapsrecht via Europese regelgeving, waarmee de Europese Unie sinds geruime tijd wordt geconfronteerd. Zodoende formuleert dit boek verscheidene interessante aanbevelingen in verband met de verdere richting die de Uniewetgever bij voorkeur volgt om tot een verdere realisering van de interne markt te komen, zonder daarbij de belangen van schuldeisers en andere stakeholders in vennootschappen uit het oog te verliezen.

Inhoudsopgave

Titel I. Inleiding, opzet en afbakening (p. 1)

Kristof Maresceau

Titel II . Het competitiedebat in de Verenigde Staten (p. 42)

Kristof Maresceau

Titel III . Regu leringsarbitrage: de mogelijkheid tot gebruik van brievenbusvennootschappen in de EU (p. 122)

Kristof Maresceau

Titel IV . Obstakels en drijfveren voor reguleringsarbitrage buiten het domein van het vennootschapsrecht (p. 302)

Kristof Maresceau

Titel V. Feitelijke vaststellingen en normatieve voorstellen (p. 408)

Kristof Maresceau

Titel VI . Algemeen besluit (p. 489)

Kristof Maresceau

Geciteerde bronnen (p. 497)

Kristof Maresceau

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudstafel (p. 0)
Kristof Maresceau
Titel VI . Algemeen besluit (p. 489)
Kristof Maresceau
Geciteerde bronnen (p. 497)
Kristof Maresceau

Over de reeks

Instituut Financieel Recht

Het Instituut Financieel Recht - Financial Law Institute werd in 1990 als onderzoekscentrum binnen de Faculteit Rechten van de UGent opgericht. Het Instituut streeft ernaar om vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek en expertise te ontwikkelen en uit te dragen in het financieel recht in de ruime zin, onder meer door de organisatie van colloquia, het stimuleren van doctoraatsonderzoek en de medewerking aan onderzoeksprojecten.

Het Instituut poogt hierdoor de ontwikkelingen die het financieel bestel voortdurend ondergaan vanuit wetenschappelijke invalshoek te bestuderen en te duiden. Het Instituut wenst hierbij niet enkel de evoluties in eigen land te volgen, maar kijkt tevens over de grenzen naar de ruimere Europese en internationale context. Naast deze publicatiereeks, lanceerde het Instituut eveneens in 1999 een Working Paper Series, dat een deel van de onderzoeksoutput via Internet beschikbaar stelt.

Meer informatie is terug te vinden via www.fli.ugent.be.

Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u immers, bij verschijnen, automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.
+++

The Financial Law Institute (FLI) is a research and teaching unit within the Faculty of Law and Criminology of Ghent University.
In addition to this book series, the FLI has a Working Paper Series, which was launched in 1999 and seeks to promote the dissemination of the research output that is generated by researchers affiliated with the FLI.


Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: